Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2020

Alla medlemmar i Hössjö Byanät ekonomisk förening är kallade till föreningsstämma
den 2019-04-20 klockan 19:00.

Detta år kommer vi på grund av Covid-19 att mötas online. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för instruktioner för hur du kan delta.

Dagordning

 1. Val av stämmoordförande
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av justerare
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Motioner och förslag
 13. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 14. Budget
 15. Medlemsavgift
 16. Övriga avgifter
 17. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Val av revisorer och suppleanter
 19. Val av valberedning
 20. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman
 21. Avslutning

Välkomna!